Vykdantiems projektą
 1. SRF lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis.
  • (1 priedas) Tarpinės vykdymo ataskaitos forma (pateikta Sporto rėmimo fondo elektroninėje paraiškų ir projektų valdymo sistemoje);
  • (2 priedas) Galutinės vykdymo ataskaitos forma (pateikta Sporto rėmimo fondo elektroninėje paraiškų ir projektų valdymo sistemoje);
  • (3 priedas) Veiklų tvarkaraščio forma (pateikta Sporto rėmimo fondo elektroninėje paraiškų ir projektų valdymo sistemoje);
  • (4 priedas) Tęstinumo įsipareigojimų vykdymo ataskaitos forma (pateikta Sporto rėmimo fondo elektroninėje paraiškų ir projektų valdymo sistemoje).
 2. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus:
  • Įsakymas ir tvarkos aprašas  (galiojanti redakcija nuo 2022-01-01);
  • 1 Priedas. Pirkimo pažymos forma;
  • 2 Priedas. Pirkimų žurnalo forma;
  • 3 priedas. Informacija dėl skaidrumo, lygiateisiškumo principų užtikrinimo perkant pagal neperkančiųjų organizacijų tvarką.
 3. Sporto projektų finansavimo ir administravimo taisyklės.
  • Finansavimo ir administravimo taisyklių pakeitimas (dėl lėšų skyrimo projekto viešinimo priemonėms iki 5 proc. nuo sporto projektui planuojamų (ir patvirtintų) tiesioginių išlaidų.)
 4. Dalyvių sąrašo forma.
 5. Kelionės lapo pavyzdys.
 6. Darbo užmokesčio žiniaraščio pavyzdys.

 

Teikiantiems paraišką
 1. SRF lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas.
 2. 2022 m. kvietimas teikti paraiškas.
  • Įsakymo pakeitimas dėl dalyvių kvalifikacijos 4-os veiklų srities projektų veiklose, susijusiose su kvalifikacijos tobulinimu.
  • Įsakymo pakeitimas dėl pratęsto paraiškos su priedais teikimo termino iki 2021 m. gruodžio 23 d. 24:00 val.
 3. Sporto projektų finansavimo ir administravimo taisyklės
  • Finansavimo ir administravimo taisyklių pakeitimas (dėl lėšų skyrimo projekto viešinimo priemonėms iki 5 proc. nuo sporto projektui planuojamų (ir patvirtintų) tiesioginių išlaidų.)
 4. Paraiškos forma (Kvietimo 1 priedas).
  Patikslinimas dėl paraiškų, teikiamų konkursinei eilei dėl 10 procentų kvietimo lėšų, skiriamų neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti: kaip nurodoma Kvietimo teikti paraiškas 2022 metams 8 punkte, į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų Fondo lėšų 10 procentų dalį gali pretenduoti:

  • 8.1. projektai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. naudos gavėjų (sporto projekto veiklų dalyvių) yra neįgalieji asmenys arba projektas yra skirtas sporto specialistų, dirbančių arba ketinančių dirbti su neįgaliaisiais asmenimis sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui;
  • 8.2. ir projektai, kurių pareiškėjai (ar bent vienas iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių), atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
   1. 8.2.1. yra neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija, neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija arba pareiškėjo (ar bent vieno iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių) steigimo dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo konkrečiai neįgaliųjų kūno kultūros/fizinio aktyvumo ar sporto veiklą (sprendžiama iš pateikiamų steigimo dokumentų arba priklausymo neįgaliųjų integracijos / neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijų tinklui dokumentų ir pan.);
   2. 8.2.2. pateikiami įrodymai, kad per paskutinius 3 metus iki paraiškų teikimo termino buvo teikiamos paslaugos / organizuojamos veiklos, skirtos neįgaliesiems arba su neįgaliaisiais dirbantiems fizinio aktyvumo specialistams, ir ši patirtis aprašoma paraiškos dalyje „Informacija apie projektą“..
 5. Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo forma (Kvietimo 2 priedas).
 6. Paraiškos turinio, išlaidų tinkamumo ir pagrįstumo vertinimo forma (Kvietimo 3 priedas).
 7. Sutarties forma (Kvietimo 4 priedas)
  • Tarpinės ataskaitos forma (TDA ir TMP). (Sutarties 1 priedas).
  • Galutinės ataskaitos forma (GDA ir GMP). (Sutarties 2 priedas).
  • 2022 m. veiklų tvarkaraštis (Sutarties 3 priedas).
  • 2022 m. tęstinumo ataskaitos forma. (Sutarties 4 priedas).
 8. LR sporto įstatymas.
 9. Paraiškos atsisakymo forma.

Kiti rekomenduojami dokumentai