Kvietimas teikti paraiškas 2022 metų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti.

 

Mokymai 2021 m. kvietimo sporto projektų pareiškėjams 

Mokymai (nuotoliniu būdu) vyks 2022 m. sausio 12 d.

Registracija į mokymus

 

Planuojama paskirstyti SRF lėšų suma:

Ne mažiau kaip 2 000 000 Eur

Atrankos būdas

Projektų atrankos konkursas

Finansavimas skiriamas esamoms sporto bazėms:

Kvietime esama sporto bazė suprantama kaip sporto paskirties pastatas arba sporto paskirties inžinerinis statinys fizinio aktyvumo ir (arba) sporto pratyboms, varžyboms ir (arba) kitiems sporto renginiams rengti, kuriame per pastaruosius trejus metus (2019–2021 m.) reguliariai vyksta arba vyko pratybos ir (arba) bent kartą per ketvirtį kiekvienais metais vyksta arba vyko varžybos ar kiti sporto renginiai.

 

Nustatyti Kvietimo prioritetai:

  1. Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra.

Teikiamu sporto projektu siekiama sudaryti arba pagerinti sąlygas suremontuotoje, atnaujintoje (modernizuotoje) ir (arba) rekonstruotoje sporto bazėje fizinio aktyvumo veiklose dalyvauti neįgaliesiems. Finansavimo prioritetas teikiamas, kai paraiškoje neįgalieji nurodomi kaip tikslinė grupė ir numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Ne mažiau kaip 10 procentų kvietimo lėšų sumos pirmiausia skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškoms. Iš dalies prie neįgaliųjų sporto plėtros prisidedančioms paraiškoms prioritetas (kėlimas į sąrašo viršų) nesuteikiamas.

  1. Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas.

Paraiškoje vietos bendruomenė apibrėžiama (nurodoma, kas ją sudaro) kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vietos bendruomenės nariams, poreikis. Paraiškoje numatyta sporto bazės prieinamumo (laiko ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei didinimas, vykdant reguliaraus pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

  • Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas.

Paraiškoje vaikai ir (arba) jaunimas, išskyrus dalyvaujantys bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų programose, nurodomi kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vaikams ir jaunimui, poreikis. Paraiškoje numatytas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) didinimas tikslinei grupei, vykdant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos

 

Galimi pareiškėjai

Sporto projekto paraišką teikti (būti pareiškėju) gali juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė (partneriai).

 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

450 000 Eur

 

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2022 m. kovo 1 d. 17:00 val. elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

 

TEIKTI PARAIŠKĄ

Kontaktai

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros Lietuvos ir tarptautinių investicijų departamento Lietuvos ir daugiašalių programų skyriaus projektų vadovė Kristina Dūdaitė tel. 8 699 29019, el.p.  k.dudaite@cpva.lt.

Konsultacijos telefonu teikiamos iki kovo 1 d. 17 val. Klausimus raštu ar elektroniniu paštu galima teikti likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Raštu ar elektroniniu paštu gauti klausimai atsakomi per 3 darbo dienas.

Finansavimo tikslas

Skelbiamo konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Teikiami projektai turi prisidėti prie esamų sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Finansavimo intensyvumas

Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.

Įgyvendinimo laikotarpis

Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 4 metai. Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi prasidėti nuo sporto projekto įgyvendinimo sutartyje nurodyto termino (kuris negali būti ankstesnis nei sutarties pasirašymo data) ir tęstis iki sporto projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, nurodytos sutartyje.

Svarbu! Su paraiška be kitų privalomų pateikti dokumentų, privaloma pateikti statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD), o jei toks dokumentas neprivalomas gauti pagal Statybos įstatymą, – pateikiamas argumentuotas pagrindimas, kad SLD neprivalomas.