Nuo 2021 m. birželio mėn. 14 dienos atnaujinamas patikrų atlikimas projektų vykdytojų / partnerių organizacijose bei veiklų vykdymo vietose.

Patikros projektų vykdytojų / partnerių organizacijose bei veiklų vykdymo vietose bus atliekamos projektuose, kurių vykdytojai el. paštu atsiųs sutikimą, kad Fondo darbuotojai atliktų patikras vietoje. Projektuose, kuriuose projekto vykdytojai deklaruoja, jog veiklas vykdo kontaktiniu būdu (t. y. ne nuotoliniu būdu), Fondas galės atlikti patikras vietoje ir iš anksto neinformavęs projektų vykdytojų (t. y. be išankstinio sutikimo).

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Fondui ir toliau išlieka teisė atlikti patikras darbuotojams nevykstant į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietas (tikrinant dokumentus, vaizdo, garso įrašus ir (ar) kitus įrodymus).

———————————————————————————————————————————————-

Patikra – tai pagal nustatytas procedūras suplanuotas ir atliekamas Švietimo mainų paramos fondo darbuotojų lankymasis projekto įgyvendinimo, jo dokumentų saugojimo ar kitoje, su sporto projekto veiklomis susijusioje vietoje, siekiant patikrinti ar vykdomos projekte suplanuotos veiklos ir ar šios veiklos atitinka dokumentuose nurodytas veiklas.

 

KOKIOS BŪNA PATIKROS IR KADA JOS ATLIEKAMOS?

Patikros gali būti dviejų tipų – planinės ir neplaninės.

Planinę patikrą Švietimo mainų paramos fondo darbuotojai atlieka projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje. Apie planuojamą patikrą vietoje ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas informuoja projekto vykdytoją ir (ar) partnerį (jei patikra vykdoma pas partnerį). Jei išankstinis informavimas apie patikrą vietoje gali turėti neigiamos įtakos patikros rezultatams, vykdoma neplaninė projekto patikra, apie kurią projekto vykdytojas neinformuojamas.

Neplaninės projekto patikros organizuojamos pagal poreikį iš anksto neinformuojant projekto vykdytojo. Neplaninės patikros organizuojamos siekiant nustatyti, ar projektų veiklos vyksta taip, kaip suplanuota, ir užkirsti kelią galimoms projekto rizikoms. Patikrą vietoje paprastai atlieka ne mažiau kaip du Švietimo mainų paramos fondo darbuotojai.

Didžiausias dėmesys neplaninių patikrų metu skiriamas šiems aspektams:

 • Ar renginio vieta ir laikas atitinka veiklų tvarkaraštyje nurodytą planą;
 • Ar vykdoma ta veikla, kuri numatyta veiklos tvarkaraštyje;
 • Renginio dalyvių skaičius ir jo fiksavimas (dalyvių sąrašas);
 • Ar projekto veiklose dalyvauja tikslinės grupės atstovai.

Neplaninės patikros gali būti atliekamos, kai:

 • Projekto veiklose dalyvauja itin didelis dalyvių skaičius;
 • Teikiami pavėluotai arba teikiami netvarkingi projekto veiklų įgyvendinimo tvarkaraščiai;
 • Teikiamuose išlaidų pagrindimo, pirkimų, veiklų įgyvendinimo dokumentuose nesutampa informacija arba informacija yra dviprasmiška, neaiški;
 • Gaunami skundai;
 • Anksčiau atliktos neplaninės patikros metu rastas pernelyg mažas dalyvių skaičius;
 • Pasikartoja ankstesnių patikrų metu nustatyti pažeidimai ar neatitikimai;
 • Kai siekiama įsitikinti, ar veiklos vykdomos pagal numatytą veiklų tvarkaraštį.

Siekdamas užtikrinti skaidrų bei tinkamą Sporto rėmimo fondo lėšų panaudojimą ir sporto projektų kokybišką įgyvendinimą, Švietimo mainų paramos fondas reguliariai atlieka Sporto projektų patikras bei skelbia jų rezultatus.

 

Sporto projektų patikrų rezultatai:

2022 m.

2022 m. sporto projektų patikros nevyko.

2021 m.

 1. Sausio mėn. patikrų rezultatai;
 2. Vasario mėn. sporto projektų patikros nevyko;
 3. Kovo mėn. sporto projektų patikros nevyko;
 4. Balandžio mėn. sporto projektų patikros nevyko;
 5. Gegužės mėn. sporto projektų patikros nevyko;
 6. Birželio mėn. sporto projektų patikros nevyko;
 7. Liepos mėn. patikrų rezultatai;
 8. Rugpjūčio mėn. sporto projektų patikros nevyko;
 9. Rugsėjo mėn. patikrų rezultatai;
 10. Spalio mėn. patikrų rezultatai.

 

2020 m.

Visų vykusių sporto projektų patikrų rezultatai.