Vykdantiems projektą
 1. Finansavimo tvarkos aprašas ir nutarimas dėl jo pakeitimo.
 2. 2021 m. kvietimo teikti paraiškas taisyklės.
 3. Dalyvių sąrašo forma.
 4. Kelionės lapo pavyzdys.
 5. Darbo užmokesčio žiniaraščio pavyzdys.
 6. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus:
  • Įsakymas ir tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2022-01-01);
  • 1 Priedas. Pirkimo pažymos forma;
  • 2 Priedas. Pirkimų žurnalo forma;
  • 3 priedas. Informacija dėl skaidrumo, lygiateisiškumo principų užtikrinimo perkant pagal neperkančiųjų organizacijų tvarką.
 7. SRF lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis.
 8. Tarpinės dalykinės ataskaitos forma (Sutarties 1 priedas).
 9. Galutinės dalykinės ataskaitos forma (Sutarties 2 priedas).
 10. Mokėjimo prašymo forma (Sutarties 3 priedas).
 11. Veiklų tvarkaraščio forma (Sutarties 4 priedas).
 12. Projekto tęstinumo įsipareigojimų vykdymo ataskaita (Sutarties 5 priedas).
 13. Išlaidų, patirtų dėl įvesto šalyje karantino, kompensavimo atmintinė (taikoma tik šalyje įvesto karantino laikotarpiu).

 

Teikiantiems paraišką
 1. 2021 m. kvietimas teikti paraiškas.
 2. Paraiškos forma (Kvietimo 1 priedas).
  Patikslinimas dėl paraiškų, teikiamų konkursinei eilei dėl 10 procentų kvietimo lėšų, skiriamų neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti: kaip nurodoma Kvietimo teikti paraiškas 2021 metams 8 punkte, į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų Fondo lėšų 10 procentų dalį gali pretenduoti:

  • 8.1. projektai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. naudos gavėjų (sporto projekto veiklų dalyvių) yra neįgalieji asmenys;
  • 8.2. ir projektai, kurių pareiškėjai (ar bent vienas iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių), atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
   • 8.2.1. yra neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas);
   • 8.2.2. neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija – asociacija, labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga;
   • 8.2.3. steigimo dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros / fizinio aktyvumo ar sporto veiklą.
 3. Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo forma (Kvietimo 2 priedas).
 4. Paraiškos turinio, išlaidų tinkamumo ir pagrįstumo vertinimo forma (Kvietimo 3 priedas).
 5. LR sporto įstatymas.

Kiti rekomenduojami dokumentai