Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2020 m. lapkričio 30 d. paskelbė 2021 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Kvietimas skelbiamas finansuoti 4-ioms sporto projektų veiklų sritims, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas:

 1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
 2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
 3. Sporto renginių organizavimas;
 4. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

 

Sporto rėmimo fondo preliminarus* biudžetas 1-4 veiklų sritims

16 526 976,00 Eur

10 proc. kvietimo lėšų skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti (1 652 697,60 Eur )

* Preliminari suma nurodyta remiantis planuojamais metų valstybės biudžeto asignavimais. Tiksli Fondo lėšų suma paaiškėja patvirtinus metų valstybės biudžetą.

 

Finansuojamų 1-4 veiklų srities sporto projektų skaičius

202

 

Galimi pareiškėjai
 • Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.
 • Paraišką, kai sporto projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip sporto projekto partnerius.
 • Vienas pareiškėjas vienai finansuojamai veiklos sričiai gali teikti tik vieną paraišką.
 • Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai finansuojamai veiklos sričiai kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).
 • Į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų Fondo lėšų 10 proc. dalį gali pretenduoti:
  • projektai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. naudos gavėjų (sporto projekto veiklų dalyvių) yra neįgalieji asmenys;
  • projektai, kurių pareiškėjai (ar bent vienas iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių), atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
   • yra neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas);
   • neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija – asociacija, labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė);
   • steigimo dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros / fizinio aktyvumo ar sporto veiklą.

 

Projekto trukmė

Iki 4 metų.

Rekomendacinė projekto įgyvendinimo pradžia  2021 m. birželio 1 d. ir įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2025 m. gegužės 31 d.*

Projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data ne vėlesnė negu 2021 m. gruodžio 1 d.

* Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė negu numato Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo, 10 punktas, t.y. 2021 m. sausio 6 d.

 

Finansavimo intensyvumas

Minimali sporto projekto finansavimo suma 3 000 Eur.

Maksimali projekto finansavimo suma 450 000 Eur.

Sporto projekto vykdytojai turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.

 

2021 m. kvietimo finansinių operacijų duomenys

Informaciją rasite čia.