Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019 m. vasario 19 d. paskelbė 2019 metų kvietimą teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, įgyvendinimui.

 

Konkurso tikslas –  atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą.

 

Su kvietimu teikti paraiškas 5 veiklos sričiai „Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas” galite susipažinti čia 

 

Planuojama finansavimo suma

1 318 000 Eur

 

Projekto trukmė

Iki 4 metų

 

Finansavimo intensyvumas

Minimali sporto projekto finansavimo suma 5 000 Eur.

Maksimali projekto finansavimo suma 450 000 Eur.

Didžiausias galimas finansavimo intensyvumas yra 93 procentai nuo visos projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis (toliau nuosavos lėšos) ne mažiau kaip 7 procentais nuo sporto projekto sąmatos. Patvirtinus paraišką, visos išlaidos apmokamos vienodu intensyvumu (paraiškos vertinimo metu nustatytu nuosavų ir Fondo lėšų santykiu).

 

Galimi pareiškėjai
  • Sporto projekto paraišką gali teikti juridinis asmuo. Pareiškėjas gali pateikti paraišką individualiai arba su partneriu (-iais). Ketinama remontuoti, atnaujinti (modernizuoti) ir (arba) rekonstruoti sporto bazė pareiškėjui priklauso nuosavybės teise arba yra perduota valdyti panaudos, ar patikėjimo, ar nuomos pagrindais ne trumpesniam laikotarpiui kaip 3 metai po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.
  • Paraišką, kai sporto projektą ketina įgyvendinti daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip sporto projekto partnerius.
  • Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai. Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).
  • Pareiškėjas turi atitikti Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), bei Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V- 123   „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės).
  • Pareiškėjas turi būti tiesiogiai atsakingas už projekto, kuriam įgyvendinti prašoma paramos, įgyvendinimą ir valdymą.
  • Pareiškėjas įsipareigoja naudoti įsigytą, remontuotą, atnaujintą (modernizuotą) ir (ar) rekonstruotą turtą sporto projekto tikslais projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau nei 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.
  • Projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) turi užtikrinti projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies, kurios nepadengia finansavimo lėšos, ir projekto netinkamų finansuoti išlaidų finansavimą iš nuosavų ar kitų šaltinių lėšų.
  • Pareiškėjas turi turėti reikiamų administracinių gebėjimų ir pajėgumų, užtikrinančių projekto įgyvendinimą bei gebėjimą efektyviai naudotis projekto rezultatais įgyvendinus projektą;
  • Pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama atsakingos institucijos interneto svetainėje: pareiškėjas, projekto pavadinimas, projekto turinio santrauka, prašoma lėšų suma, turinio vertinimas, sprendimas dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šių sprendimų motyvai, informacija apie projekto įgyvendinimo rezultatus, lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą.

 

Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškos 5 sričiai teikiamos iki 2019 m. balandžio 1 d. 24:00 val. 

 

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos 5 sričiai teikiamos Centrinei projektų valdymo agentūrai elektroniniu būdu (nuoroda aktyvi tik paraiškų teikimo metu. Su paraiškos forma galima susipažinti čia).

 

Projektų įgyvendinimo laikotarpis

Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė negu 2019 m. balandžio 1 d.

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamos tik tokios išlaidos, kurios patirtos ne ankščiau nei buvo priimtas sprendimas dėl Sporto rėmimo fondo lėšų skyrimo sporto projektui įgyvendinti. Projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 4 metai.