Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2021 m. lapkričio 25 d. paskelbė 2022 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Kvietimas skelbiamas finansuoti 4-ioms sporto projektų veiklų sritims, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas:

 1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
 2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
 3. Sporto renginių organizavimas;
 4. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

 

Kvietimo dydis

Sporto rėmimo fondo preliminarus* dydis 1-4 veiklų sritims:

Ne mažiau kaip 3 097 360,00 Eur

10 proc. šių kvietimo lėšų skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti (309 736,00 Eur )

* Kvietimo suma gali kisti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo planuojamus patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimus Sporto rėmimo fondui 2022 metams ir įvertinus 2019–2021 m. kvietimų finansuotų sporto projektų įsipareigojimus einamiesiems metams.

 

Finansuojamų 1-4 veiklų srities sporto projektų skaičius

110

 

Galimi pareiškėjai
 • Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.
 • Paraišką, kai sporto projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip sporto projekto partnerius.
 • Vienas pareiškėjas vienai finansuojamai veiklos sričiai gali teikti tik vieną paraišką.
 • Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai finansuojamai veiklos sričiai kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai ar dalyvaujant daugiau nei vienoje partnerystėje, visos pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).
 • Į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų Fondo lėšų 10 proc. dalį gali pretenduoti:
  1. projektai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. naudos gavėjų (sporto projekto veiklų dalyvių) yra neįgalieji asmenys arba projektas yra skirtas sporto specialistų, dirbančių arba ketinančių dirbti su neįgaliaisiais asmenimis sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui;
  2. projektai, kurių pareiškėjai (ar bent vienas iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių), atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
   • yra neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija, neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija arba pareiškėjo (ar bent vieno iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių) steigimo dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo konkrečiai neįgaliųjų kūno kultūros/fizinio aktyvumo ar sporto veiklą (sprendžiama iš pateikiamų steigimo dokumentų arba priklausymo neįgaliųjų integracijos / neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijų tinklui dokumentų ir pan.);
   • pateikiami įrodymai, kad per paskutinius 3 metus iki paraiškų teikimo termino buvo teikiamos paslaugos / organizuojamos veiklos, skirtos neįgaliesiems arba su neįgaliaisiais dirbantiems fizinio aktyvumo specialistams, ir ši patirtis aprašoma paraiškos dalyje „Informacija apie projektą“.

 

Paraiškų teikimo terminas

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2021 m. gruodžio 23 d. 24:00 val. (Lietuvos laiku)

 

Paraiškų pateikimo intensyvumo grafikas

 

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu Elektroninėje paraiškų teikimo ir vertinimo sistemoje adresu https://sistema.srf.lt

 

Projekto trukmė

Iki 4 metų.

Rekomenduojama projekto įgyvendinimo pradžia – 2022 m. liepos 1 d.

Projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data ne vėlesnė negu 2022 m. gruodžio 1 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga negali būti vėlesnė negu 2026 m. birželio 30 d.

 

Finansavimo intensyvumas

Minimali sporto projekto finansavimo suma 3 000 Eur.

Maksimali projekto finansavimo suma 450 000 Eur.

Sporto projekto vykdytojai turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.

 

2022 m. kvietimo  finansinių operacijų duomenys

Informaciją rasite čia.