Patikros vietoje tikslas – įsitikinti, ar Projektas įgyvendinamas taip, kaip numatyta Projekto įgyvendinimo sutartyje, ar tinkamai vykdomos rangos, prekių ir paslaugų pirkimų sutartys, ar faktinė Projekto įgyvendinimo eiga atitinka dokumentinę informaciją, pateiktą CPVA, ar nėra įtarimų dėl Projektui skirtų lėšų panaudojimo pažeidimų, taip pat patikrinti Projekto rezultatus, rodiklius ir kitus Projekto patikros projekto įgyvendinimo ir (ar) kitus numatytus Projekto įgyvendinimo aspektus.

 

Per Projekto įgyvendinimo laikotarpį kiekviename Projekte, atliekama bent viena Projekto patikra vietoje.

 

CPVA turi teisę atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje ir (arba) jo administravimo vietoje.

 

Apie planuojamą patikrą vietoje CPVA ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas informuoja projekto vykdytoją. Jei išankstinis informavimas apie patikrą vietoje gali turėti neigiamos įtakos patikros rezultatams, apie planuojamą patikrinimą neinformuojama.

 

Po patikros vietoje atlikimo, CPVA projekto vykdytojui išsiunčia užpildytą patikros vietoje lapą. Jei patikros vietoje metu buvo nustatyti neatitikimai, patikros vietoje lape nurodomi reikalavimai iki nustatytos datos pateikti paaiškinimus dėl neatitikimų arba juos ištaisyti.

 

Patikrų suvestinė:

Nuo 2020 m. rugpjūčio 21 d. iki 2021 m. rugpjūčio 5 d.

Nuo 2021 m. rugpjūčio 22 d. iki 2022 m. rugpjūčio 5 d.