Vadovaujantis Kvietimo 6.1.4.1. p., sporto bazė bus laikoma pritaikyta, jei pritaikyta ne mažiau kaip viena patalpa fizinio aktyvumo užsiėmimams, tualetas, dušas ir galimybė savarankiškai patekti ir judėti šiose patalpose neįgaliojo vėžimėliu.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal vertinimo kriterijų visi elementai (patalpos, tualetas, dušas, galimybė judėti šiose erdvėse) turi būti esamos sporto bazės infrastruktūros dalimi (priklausiniais), galimybė savarankiškai judėti šiose patalpose taip pat turi būti esamos sporto bazės ribose. Tad, jeigu projektu bus pritaikomas įvažiavimas į sportavimui skirtą erdvę, tačiau tualetas ir dušas bus už sporto bazės ribų, tai nebus laikoma, kad esama sporto bazė pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

Taip, pastato ar inžinerinio statinio paskirtis gali būti pakeista iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (iki kovo 1 d. 17 val.), tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad iki paskirties pakeitimo sportinė veikla šiuose objektuose turėjo būti vykdoma teisėtai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimą Nr. 1178 „Dėl statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir ši veikla turėjo būti vykdoma per pastaruosius dvejus metus (2019-2020 m,).

1 pavyzdys: Pareiškėjas sportinę veiklą pastaruosius du metus vykdė kultūros paskirties pastate ir paskirtį pakeitė į sporto – tinkama.

2 pavyzdys: Pareiškėjas sportinę veiklą ne mažiau kaip du pastaruosius metus veiklą vykdė gamybinės paskirties pastate – netinkama.

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 str. 12 d. gyvenamosios vietovės bendruomenė – savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais ir tenkindami šiuos poreikius ir interesus veikiantys įvairiomis tiesioginio dalyvavimo formomis (susirinkimas, viešas svarstymas, apklausa, veikla per savo atstovus, bendruomeninės organizacijos ir kt.).

CPVA organizavo mokymus 2021 m. sausio 12 d. 9:00 val.  nuotoliniu būdu. Kviečiame susipažinti su mokymų medžiaga (skaidrės) ir mokymų vaizdo įrašu.  

2.1. Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ sporto paskirties inžineriniai statiniai yra priskiriami kitų inžinerinių statinių grupei, todėl tais atvejais, kai oficialiame registre nurodyta pagrindinė daikto paskirtis kiti inžineriniai statiniai:

2.1.1. laikytina, kad objektas atitinka esamos sporto bazės apibrėžimą (kiek tai susiję su statinio paskirtimi), jei objekto pavadinimas yra sporto aikštynai, naudojami žaidimams atvirame ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panašiai), mašinų, dviračių ar arklių lenktynių keliai ir kiti inžineriniai statiniai, kurie nėra pastatai;

2.1.2. laikytina, kad objektas neatitinka esamos sporto bazės apibrėžimo (kiek tai susiję su statinio paskirtimi), jei objekto pavadinimas yra fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).

1 pavyzdys. Registrų centro išraše daikto pavadinimas nurodytas „Kiemo statiniai“, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – „kiti inžineriniai statiniai“. Tokiu atveju projekto objektas neatitinka apibrėžimo, nes kiemo statiniai yra priskiriami kitos paskirties inžineriniams statiniams.

2 pavyzdys. Registrų centro išraše daikto pavadinimas nurodytas „Krepšinio aikštelė“, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – „kiti inžineriniai statiniai“. Tokiu atveju projekto objektas atitinka apibrėžimą, nes yra priskiriama sporto paskirties inžineriniams statiniams.

2.2. Taip, atitiks (kiek tai susiję su statinio paskirtimi), nes vadovaujantis Lietuvių kalbos žodynu, hipodromas yra arklių lenktynių aikštė, vieta, o tai yra priskirtina sporto paskirties inžineriniams statiniams.

Taip, statiniai turi būti užregistruoti Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke.

Esamos sporto bazės apibrėžime numatyta, kad statinys turi būti sporto paskirties pastatas arba sporto paskirties inžinerinis statinys, o vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 59 punktu, statinio paskirtis, tai viešajame registre nurodytas statinio naudojimo tikslas (žmonėms gyventi, ūkinei komercinei ar kitai veiklai), kai statinys atitinka saugos ir jame planuojamos (atliekamos) veiklos (technologijos proceso) privalomuosius reikalavimus, nustatytus normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose.

Ne, tokios išlaidos būtų netinkamos finansuoti Sporto rėmimo fondo lėšomis, nes kvietimas skirtas sporto paskirties pastatų, o ne atskirų pastato patalpų plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Tuo atveju, jei sporto salė registre būtų užregistruota kaip atskiras sporto paskirties objektas, išlaidos galėtų būti finansuojamos Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Vadovaujantis Taisyklių 7 p. Sporto rėmimo fondo lėšomis gali būti gerinami tik tie statiniai ir kartu jiems plėsti pritaikomi tinkamos paskirties žemės sklypai (toliau – turtas), kurie pareiškėjui priklauso nuosavybės teise arba yra perduoti valdyti panaudos, patikėjimo ar nuomos pagrindais.

Aprašo[1] 9 p. ir Taisyklių 28 p. nustato, kad paraišką, kai sporto projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip sporto projekto partnerius.

Pagal pirmiau nurodytas nuostatas pareiškėjais gali būti ne tik turto savininkai, bet ir kiti juridiniai asmenys, kurie turtą valdo panaudos, patikėjimo arba nuomos pagrindais.

Tais atvejais kai turtas nuosavybės teise priklauso savivaldybei, o paraišką teikia savivaldybės administracija, savivaldybės administracijos nuostatuose arba savivaldybės tarybos sprendime turi būti numatyta, kad savivaldybės administracijai pavesta organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą.

[1] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 patvirtinto Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas)

Tinkamos paskirties žemės sklypai laikomi tokie, kurie yra skirti sporto paskirties pastatams ir sporto paskirties inžineriniams statiniams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“, žemės sklypai, kurie skirti sporto paskirties pastatams ir sporto paskirties inžineriniams statiniams yra Visuomeninės paskirties teritorijos, komercinės paskirties teritorijos.

Taip, išskyrus atvejus, kai žemės sklypas yra nesuformuotas. Tokiu atveju taikomas Taisyklių[1] 13 p., kai žemės sklypas nesuformuotas, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas planuojamai veiklai vykdyti.

[1] Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-1879 redakcija) patvirtintų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklių (toliau – Taisyklės)

Pagal Aprašo 10 p. ir Kvietimo[1] 23 p. esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto srities projektų tinkamomis finansuoti gali būti pripažintos tik nuo projekto įgyvendinimo pradžios patirtos išlaidos. Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi prasidėti nuo projekto įgyvendinimo sutartyje nurodyto termino (kuris negali būti ankstesnis nei projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data).

[1] Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1866 patvirtinto Kvietimo teikti paraiškas 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti (toliau – Kvietimas)

Kartu su paraiška turi būti pateikti ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymai (kurie turėtų būti detalūs, kad būtų galima palyginti, ar visos medžiagos ir darbai įvertintos vienodai). Projekto sąmatoje reikia įrašyti tų 3 tiekėjų pasiūlymų vidurkį. Skaičiavimai turėtų būti aprašyti projekto sąmatos dalyje „Išlaidų pagrindimas (detalizavimas) ir (arba) pastabos“ (Excel F stulpelis), paklausimas tiekėjams bei visi 3 tiekėjų pasiūlymai turi būti pridėti. Medžiagas remontui paprastai įvertina preliminarų pasiūlymą teikiantys rangovai.

Jei numatoma įsigyti būtiną sporto įrangą, kuri užtikrins sporto bazės naudojimą pagal paskirtį, ir šias prekes galima rasti parduotuvių tinklapiuose ar skelbiamuose kaininkuose, turi būti pridėtos nuorodos ar ekrano foto fiksacijos į ne mažiau kaip 3 skirtingų tiekėjų puslapius. Šiuo atveju į projekto sąmatą taip pat turi būti įrašytas siūlomų kainų vidurkis.

Šiais metais kainai pagrįsti prašome pateikti 3 tiekėjų/rangovų kainų pasiūlymus (jų formai reikalavimai nėra keliami, tačiau pasiūlymai tarpusavyje turi būti palyginami), išskyrus inžinerinių paslaugų išlaidų sumą, viešinimo bei darbo užmokesčio išlaidų apskaičiavimą.

Inžinerinių paslaugų išlaidų sumai pagrįsti taikomi UAB „Sistela“ nustatyti bendrieji ekonominiai normatyvai; projekto viešinimo (skirto užtikrinti projekto tęstinumo rodiklių pasiekimą, kurie turi būti pasiekti per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos) išlaidų sumai pagrįsti pateikiamas vienas komercinis pasiūlymas ir raštas paslaugos teikėjui arba nuoroda į interneto parduotuvės puslapį. Darbo užmokesčiui pagrįsti turi būti pateikta informacija darbdavio nustatytus vidutinio darbo užmokesčio įkainius (taikomus atitinkamai pareigybei) padaugintus iš trukmės. Jei pasirenkamas kitoks darbo užmokesčio apskaičiavimo būdas, pateikiamas pagrindimas.

 

Alternatyvūs kainos pagrindimo būdai nebus laikomi tinkamais, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjas turi jau pasirašytą pirkimo sutartį.

Šiame Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamame kvietime negalima, nes pagal Kvietimo 19 p. finansavimas gali būti skiriamas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje esamoms sporto paskirties pastatams ir sporto paskirties inžineriniams statiniams, fizinio aktyvumo / sporto pratyboms, varžyboms ir / ar kitiems sporto renginiams rengti, kuriuose vyksta / vyko pratybos, varžybos ar kiti sporto renginiai per pastaruosius dvejus metus (2019–2020 m.).

Ne, nes vadovaujantis Aprašo 29 p. vienas pareiškėjas vienai finansuojamai veiklos sričiai gali teikti tik vieną paraišką. Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai finansuojamai veiklos sričiai kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris.

Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).

Kai esamą sporto bazę planuojama atnaujinti atliekant statybos darbus, paraiškose galima nusimatyti aikštelės dangos ir įrangos, būtinos atnaujinamai sporto bazei funkcionuoti (pavyzdžiui, krepšinio stovai su lankais krepšinio salės remonto darbams, futbolo vartai futbolo aikštės atnaujinimo darbams, tribūnos aikštynui ir pan.) įsigijimą.

Išlaidos nėra tinkamos finansuoti, jei statybos darbų neplanuojate atlikti ir norite įsigyti tik įrangą arba specialią aikštelė dangą, kuriai įrengti statybos darbai nereikalingi.

Nauja infrastruktūra laikytina naujų sporto paskirties pastatų statyba žemės sklype, kuriame tokių pastatų nėra arba naujų sporto paskirties inžinerinių statinių statyba žemės sklype, kuriame tokių statinių nėra, ir šie statiniai nebūtų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių priklausiniai.

Nauja statyba kaip statybos rūšis tinkama tik tais atvejais, kai statybos darbai būtų susiję su jau esamos sporto bazės (11 klausimas) plėtra, naujai statomi objektai būtų esamos sporto bazės infrastruktūros dalimi (priklausiniais) ir jie užtikrintų geresnį jos naudojimą.

Pavyzdžiai:

Jeigu projektu sporto komplekse planuojama atnaujinti teniso ir futbolo aikšteles, kuriose ne mažiau kaip 2 pastaruosius metus vykdomos teniso, futbolo sporto veiklos, bei tame pačiame komplekse norima įrengti naują krepšinio aikštelę, išlaidos būtų tinkamos.

Jeigu pareiškėjas nori šalia sporto salės pastato įrengti krepšinio aikštelę lauke, išlaidos būtų netinkamos.

Taip, elektros tinklų ir (arba) nuotekų šalinimo tinklų statybos darbų išlaidos tinkamos finansuoti Sporto rėmimo fondo lėšomis, jei jos būtinos užtikrinti esamo sporto paskirties pastato ar sporto paskirties inžinerinio statinio funkcionavimą.

Tinkamos, nes šie pastatai laikytini esamos sporto bazės infrastruktūros dalimi (priklausiniais).

Paraiškos teikiamos internetu: https://cpva.submittable.com/submit/701de0c5-835f-4fb8-8c20-cce5dd42d564/paraiska-dl-sporto-rmimo-fondo-lsomis-finansuojamo-sporto-projekto-skirto-esa

Jei pirmą kartą teikiate paraišką, reikia susikurti paskyrą paspaudus nuorodą „Create Your Account“. Paraiškos forma bus matoma tik susikūrusiems projekto paskyrą vartotojams.

Pareiškėjui turtas gali būti perduotas pagal subnuomos sutartį.

Turtas turi būti subnuomotas pagal CK 6.490 str. nustatytas sąlygas – nuomininkas turi teisę subnuomoti išsinuomotą daiktą tiktai gavęs rašytinį nuomotojo sutikimą, jeigu ko kita nenustato sutartis. Subnuomos sutarties terminas negali būti ilgesnis už nuomos terminą.

Taip pat svarbu akcentuoti, kad  Kvietimo ir Taisyklių sąlygas turi atitikti tiek subnuomos, tiek nuomos (pagal kurią turtas subnuomojama) sutartys:

  1. turtas turi būti perduotas ne trumpesniam kaip 3 metų terminui po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Teisė (nuosavybės, panaudos, patikėjimo ar disponavimo) į nekilnojamąjį turtą turi būti įgyta iki paraiškų pateikimo termino pabaigos;
  2. turi būti aptarta sąlyga, kad šalys negali nutraukti sutarties prieš terminą, išskyrus atvejį, kai nuomotojas nusprendžia nuosavybėn perleisti sklypą ir (ar) pastatą, ir (ar) patalpas nuomininkui.

Tarptautinių strateginių dokumentų pavyzdžiai:

  1. Council of Europe committe of ministers, recommendation No. R (92) 14 REV of the committe of ministers to member states on the revised code of sports ethic – http://isca-web.org/files/CoE%20documents/Sport%20Code%20of%20Ethics%20by%20Council%20of%20Europe.pdf
  2. Europos sporto chartija – Council of Europe committe of ministers, recommendation No. R (92) 13 REV of the committe of ministers to member states on the revised European sports charter; https://rm.coe.int/16804c9dbb

Ne. Aukšto meistriškumo sportininkai neatitinka šio kvietimo tikslo (Teikiami projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo).

Projektu turėtų būti siekiama prisidėti prie nuolatinio ir reguliaraus visuomenės fizinio aktyvumo skatinimo, o ne pavienių renginių (pvz. varžybų organizavimo).

Taip, juridinis asmuo „X“ gali būti pareiškėju, nors jam nuosavybės teise priklausantis turtas yra perduotas naudotis kitam juridiniam asmeniui (jei panaudos ar nuomos sutartyje nenumatyta apribojimų).

Tačiau tokiu atveju juridinis asmuo „Y“ irgi gali būti pareiškėju, jei sutartis atitinka nustatytus reikalavimus Kvietimo 19 p. Taip pat juridinis asmuo „Y“ tokio projekto atveju gali būti pasitelkiamas kaip partneris.

Taip, vadovaujantis Kvietimo 27 p., Tarybos sprendimą prašoma pateikti iki projekto įgyvendinimo sutarties sudarymo dienos tik siūlomų finansuoti projektų paraiškų.

Tais atvejais, kai vertinimo kriterijus yra skirtas įvertinti sporto bazės atitiktį vertinimo kriterijuje nurodytiems aspektams, ir projektu planuojama atnaujinti daugiau nei vieną sporto bazę, balas paraiškai bus skiriamas atsižvelgiant į apskaičiuotą vertinamų reikšmių vidurkį.

Pavyzdys:

Paraiškoje pagrindžiama, kad projektu atnaujinamoje vienoje iš sporto bazių bus organizuojamos 5 skirtingos rūšies judrios fizinio aktyvumo pratybos, o kitoje bus organizuojamos 1 rūšies fizinio aktyvumo pratybos.

 

Pirmos sporto bazės vertinama reikšmė 5, o antros sporto bazės – 1, išvedamas reikšmių vidurkis (5+1)/2=3.

 

Atsižvelgiant į gautą reikšmių vidurkį (3 fizinio aktyvumo pratybos), pagal pateikiamą vertinimo kriterijaus aprašymą, šiuo konkrečiu atveju paraiškai būtų skiriami 2 balai, t.y.:

 

Paraiškoje pagrindžiama, kad atnaujintoje sporto bazėje ne trumpiau kaip 3 metus pasibaigus projektui bus organizuojamos ne mažiau kaip 3 skirtingos rūšies judrios fizinio aktyvumo pratybos, treniruotės – 2 balai.

Tai turi būti unikalūs asmenys, kurie bent vieną kartą per savaitę sportuos apsibrėžiant mėnesio laikotarpiu.

Kitą mėnesį gali būti deklaruojami kiti nuolatiniai asmenys.

Nuo 2020 m. vasario 1 d. įsigaliojo svarbus Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 str. pakeitimas, susijęs su Sporto rėmimo fondo lėšų skyrimu esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Pakeitimu nustatyta, jog valstybės biudžeto lėšos skirstomos per Sporto rėmimo fondą būsimuose kvietimuose bus skiriamos įgyvendinti sporto projektams, susijusiems su esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtra, priežiūra ir remontu (17 str. 1 d. 5 p.).

Esminis pokytis:

Sporto rėmimo fondo lėšomis galės būti gerinami (gerinimu laikomi: plėtra, priežiūra ir remontastik sporto paskirties pastatai arba sporto paskirties inžineriniai statiniai ir tik dėl šių objektų pareiškėjai galės teikti paraiškas. Objektų paskirtis bus nustatoma pagal oficialius registrų duomenis.

Ankstesniuose kvietimuose galiojusi nuostata, jog statinys nebūtinai turi būti sporto paskirties, tačiau jame pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką turi būti leidžiama sporto veikla, po pakeitimo nebus taikoma.

Susipažinti su aktualia Sporto įstatymo redakcija galite čia.

Viešinimo priemonės turi būti skirtos projekto ir Sporto rėmimo fondo viešinimui. Viešinimo priemonės neturi būti skirtos išskirtinai pareiškėjo veiklos viešinimui.

Svarbi informacija dėl COVID-19

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl įvedamų apribojimų siekiant sumažinti COVID-19 viruso plitimą.

Peržiūrėti