Informuojame, kad Force majeure taikymas ir išlaidų įskaitymas taikytas tik karantino metu. Karantinas visoje Lietuvoje buvo paskelbtas nuo 2020 m. kovo 16 d. 00:00 val. iki gegužės 11 d. 24:00 val. ir nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. birželio 30 d. 24:00 val.

Daugiau informacijos apie pandemijos valdymo priemones rasite čia.

 

Dėl Lietuvoje paskelbto karantino ir Vyriausybės įvestų draudimų, siekiant sumažinti COVID-19 plitimą, sustabdytos daugelio sporto projektų, finansuojamų Sporto rėmimo fondo lėšomis, veiklos. Atšaukus arba vykdant nuotoliniu būdu suplanuotus renginius, treniruotes, seminarus bei kitus užsiėmimus, sporto projektų vykdytojams iškilo nemažai klausimų dėl patirtų projekto išlaidų kompensavimo.

Siekdami atsakyti į iškilusius klausimus, susijusius su force majeure taikymu ir patirtų išlaidų kompensavimu, Švietimo mainų paramos fondas 2021-01-25 atnaujino atmintinę dėl patirtų išlaidų projektinėse veiklose, kurios nevyko arba vyko ne taip, kaip buvo suplanuota paraiškoje, kompensavimo.

SRF lėšomis finansuojamos sporto projekto veiklos, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas:

  1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
  2. Sporto renginių organizavimas;
  3. Kvalifikacijos tobulinimo veiklos;
  4. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas

 

Galimos patirti išlaidos Išlaidų kompensavimas
1. Projekto vykdytojų atlyginimai pagal darbo, sporto, autorines bei kitas atlygintinų paslaugų sutartis ir su jais susiję mokesčiai (išskyrus biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimus

 

1.1 Jei vykdomi nuotoliniai užsiėmimai, įskaitoma atitinkama darbo laiko trukmė. Informacija pateikiama kartu su ataskaita ir mokėjimo prašymu, atitinkamai koreguojamas veiklų grafikas.

1.2. Jei mokymai vedami nuotoliniu būdu, užskaitomas mokymų darbo laikas. Informacija pateikiama kartu su ataskaita ir mokėjimo prašymu, atitinkamai koreguojamas veiklų grafikas.

1.3. Jei organizuojamas nuotolinis renginys, užskaitomas darbo laikas. Informacija pateikiama kartu su ataskaita ir mokėjimo prašymu, atitinkamai koreguojamas veiklų grafikas.

1.4 Jei veiklos nevyksta, darbo užmokestis už prastovą laikomas netinkamomis išlaidomis, nes projektų vykdytojai dėl šių išlaidų kompensavimo turi kreiptis į Užimtumo tarnybą.

2. Įsigytas sportinis inventorius ir įranga 2.1. Įskaitoma visa apimtimi.
3. Paslaugų išlaidos

 

3.1. Jei yra sudaryta ilgalaikė paslaugų (pvz. patalpų užsiėmimams nuomos) sutartis ir nėra galimybės jos nutraukti/sustabdyti, įskaitoma visa apimtimi. Pagrindžiama ataskaitoje.

3.2. Jei sudaryta ilgalaikė sutartis, tačiau mokėjimai galimi sustabdyti, užskaitoma ta dalimi, kuri turi būti privalomai sumokėta nuomotojui.

3.3. Jei paslaugų sutartis sudaryta po karantino paskelbimo dienos, išlaidos neįskaitomos, išskyrus atvejus, kai paslaugos susijusios su įsigyto inventoriaus/įrangos pristatymu ar montavimu.

4. Įsigytos prekės 4.1. Įskaityta visa apimtimi, jei buvo įsigyta (pirkimo sandoris raštu) iki karantino paskelbimo dienos.

4.2. Neįskaitoma, jei buvo įsigyta po karantino paskelbimo dienos, o veikla, kuriai įsigytos prekės nebus vykdoma.

5. Kvalifikacijos tobulinimo išlaidos (komandiruočių, apgyvendinimo, patalpų nuomos išlaidos, mokymų, seminarų dalyvio mokestis ir kt. – išlaidos, susijusios su kvalifikacijos tobulinimu) 5.1. Įskaitoma tik atlikus reikalingus veiksmus, siekiant susigrąžinti patirtus nuostolius už neįvykusią veiklą, ir kaupiant patirtas išlaidas įrodančius dokumentus  (pvz., susirašinėjimą raštu su kelionių agentūra ar viešbučiu dėl lėšų grąžinimo už nesuteiktas paslaugas, prašymą grąžinti užstatą už nuomojamą būstą, lėktuvo bilietus, draudimo poliusus ir pan.). Patirtos išlaidos gali būti kompensuojamos, tik pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus kartu su mokėjimo prašymu.
6. Projekto vykdytojų ir dalyvių maitinimo (maistpinigiai), komandiruočių, akreditacijos ir kt. kompensacijų išlaidos 6.1. Įskaitoma tik atlikus reikalingus veiksmus, siekiant susigrąžinti patirtus nuostolius už neįvykusią veiklą ir kaupiant patirtas išlaidas įrodančius dokumentus  (pvz., susirašinėjimą raštu su kelionių agentūra ar viešbučiu dėl lėšų grąžinimo už nesuteiktas paslaugas, prašymą grąžinti užstatą už nuomojamą būstą, lėktuvo bilietus, draudimo poliusus ir pan.). Patirtos išlaidos gali būti kompensuojamos, tik pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus kartu su mokėjimo prašymu.
7. Projekto viešinimo paslaugos 7.1. Įskaitoma visa apimtimi
8. Projekto administravimo išlaidos 8.1. Įskaitoma visa apimtimi

Jei kiltų daugiau klausimų, maloniai prašome kreiptis į savo projekto koordinatorių.