Skundų ir ginčų nagrinėjimas – įprasta kiekvienos tarptautinius ir nacionalinius projektus administruojančių agentūrų veiklos dalis. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai turi teisę skųsti projektą administruojančios institucijos sprendimus ar veiksmus Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Administraciniam teismui nustatyta tvarka.

Sporto rėmimo fondą administruojantis Švietimo mainų paramos fondas – nuo 2007 m. veikianti Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti programą „Erasmus+“ ir kitas Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo srityje, o nuo 2020 m. administruojanti Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus.

Siekdami supažindinti visuomenę su Sporto rėmimo fondo pareiškėjų ar jų atstovų pateiktų skundų statistika, teikiame 1-4 veiklų sričių duomenis už 2021 m. laikotarpį.

 

Dažniausiai skundžiami sprendimai dėl fizinį aktyvumą skatinančios veiklos srities projektų

Šiuo metu vyksta per 650 sporto projektų, kuriuos administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Tai 4-ių veiklos sričių projektai, kurių trukmė iki 4 metų:

  1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą (FAV);
  2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas (SIĮ);
  3. Sporto renginių organizavimas (SRO);
  4. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida (KT).

Nuo 2021 metų buvo užregistruoti 34 skundai iš kurių 23 pateikti dėl fizinį aktyvumą skatinančių veiklų srities projektų ar paraiškų.

 

Skundų pasiskirstymas pagal sporto projektų veiklų sritis 

 

Nei vienas skundą dėl SRF paraiškų vertinimo pateikęs pareiškėjas nebuvo finansuotas

Iki 2021 m. spalio 1 d. iš visų skundų, pateiktų Lietuvos administracinių ginčų komisijai, Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba Švietimo mainų paramos fondui, išnagrinėti ir priimti sprendimai dėl 30 skundų. 10 iš jų buvo atmesti ir pripažinti nepagrįstais. Dėl 4 skundų – sprendimas dar nėra priimtas.

Sporto projektų pareiškėjai dažniausiai skundė sprendimą dėl projekto nefinansavimo, priimtą po sporto projekto paraiškos vertinimo, kurį atlieka ekspertai bei Sporto komisija. Priėmus sprendimą paraišką pervertinti ir atlikus pakartotinio vertinimo procesą, nei viena tokia projekto paraiška nebuvo finansuota dėl per žemo surinkto balo.

4 skundai gauti iš sporto projektų vykdytojų dėl projekto ataskaitų vertinimo. Taip pat buvo gauti 2 skundai, kuriuose atsakovu įvardinama Lietuvos valstybė ir taip siekiama prisiteisti patirtą žalą dėl sporto projekto nefinansavimo ir negautų pajamų. Šias paraiškas vertino po 2 ekspertus ir jos nesurinko pakankamai aukšto balo, garantuojančio SRF finansavimą. Sprendimų dėl šių dviejų skundų Vilniaus apygardos administracinis teismas dar nėra priėmęs.

 

Pakartotinis vertinimo procesas

Priėmus sprendimą pervertinti sporto projekto paraišką, pradedamas pakartotinis paraiškos vertinimo procesas. Jį sudaro keli etapai, užtikrinantys pakartotinio projekto turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo skaidrumą ir nešališkumą.

Sporto projektus iki 30 000 Eur vertina 1 vertintojas, 2 vertintojai – kai prašoma SRF lėšų suma lygi arba yra didesnė nei 30 000 Eur, kurie nevertino paraiškos pirminio vertinimo metu. Bendras paraiškai skiriamas balas paskaičiuojamas išvedant dviejų vertintojų suteiktų balų vidurkį. Tuo atveju, kai dviejų vertintojų paraiškų vertinimo balai skiriasi daugiau nei 20-čia balų, paraišką įvertinti skiriamas trečias vertintojas. Tokiu atveju paraiškai skiriamas balas nustatomas išvedus aritmetinį vidurkį iš dviejų vertintojų, kurių vertinimo rezultatai yra artimiausi. Pakartotinio vertinimo metu nei vienu atveju trečio vertintojo pasitelkti nereikėjo.

Nuo 2021 m. buvo atlikti 14 sporto projektų pervertinimai. Dar 2 projektų pervertinimai  šiuo metu vyksta, todėl jų rezultatai dar nėra žinomi ir nėra įtraukti į šią apžvalgą.

Atlikus 14 sporto projektų pervertinimą, vertinimo balą iš „nekokybiška paraiška“  į „kokybiška paraiška“ gavo 2 iš 14 sporto projektų paraiškų.

 

Sprendimas po projekto pervertinimo

 

Pakartotinai vertinant paraiškas Sporto projektų vertintojai paliko ankstesnį įvertinimą 2 sporto projektų paraiškoms, 4 projektų balas sumažėjo, o 8 – padidėjo. Vertinimų skirtumai nebuvo tokie žymūs, kad didesniu balu įvertintos paraiškos surinktų balą leidžiantį gauti finansavimą sporto projekto vykdymui.

 

Pervertintų paraiškų įvertinimo pokytis

 

11 iš 14-os – vienos advokatų kontoros atstovaujami pareiškėjai

2021 m. Švietimo mainų paramos fondas gavo rekordinį paraiškų skaičių – 1310. Pareiškėjai – įvairios sporto organizacijos, sporto klubai, švietimo įstaigos. Kiekvienas pateiktas sporto projektas – unikalus, tačiau Sporto rėmimo fondo biudžetu galėjo būti finansuota vos 16 proc. pateiktų paraiškų poreikio. Nenuostabu, kad daugiau kaip 80 proc. pareiškėjų lūkesčiai gauti finansavimą savo sporto projekto vykdymui liko neišpildyti.

Iš 34 skundų 20 pateikė pareiškėjai, o 14 – juos atstovaujantys asmenys, iš kurių 11 – tos pačios advokatų kontoros pateikti skundai. Iš šių 11-os skundų 9 yra išnagrinėti, o 2 dar laukia sprendimo. Visų 9 išnagrinėtų skundų sprendimas – pervertinti sporto projekto paraišką. Ekspertams pervertinus paraiškas, 7 projektų paraiškų vertinimas „nekokybiška“ nepakito, 1 paraiška gavo aukštesnį vertinimo balą, tačiau jo nepakako projekto finansavimui gauti ir 1 paraiškos pakartotinis vertinimas dar nėra baigtas.

 

Skundus teikiančių organizacijų pasiskirstymas

 

Norime pasidžiaugti, kad Švietimo mainų paramos fondas prisijungė prie Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamos iniciatyvos „Skaidrumo akademija“. Tikimės, kad šios akademijos ekspertų pagalba dar labiau sustiprinsime savo administruojamų programų skaidrumą ir tai leis mažiau abejoti Fondo veiksmais.