Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė Sporto rėmimo fondo finansuojamus sporto projektų sąrašus šioms sritims:

  1. Sporto renginių organizavimas
  2. Sporto inventoriaus įsigijimas
  3. Kvalifikacijos tobulinimas
  4. Fizinio aktyvumo veiklos

Vertinimo rezultatai, apžvalgos, projektų sąrašai skelbiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.

Kaip buvo vertinami sporto projektai?

Nuo 2019 m. pasikeitusi Sporto rėmimo fondo paraiškų pateikimo ir vertinimo tvarka iš esmės remiasi kitais principais, tad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, siekdama skaidrumo ir lygiateisiškumo, įdiegė elektroninę paraiškų teikimo ir vertinimo sistemą.

Siekdami informuoti visuomenę ir sporto bendruomenę apie pasikeitusią tvarką, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos,  Švietimo mainų paramos fondo ir Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojai didžiuosiuose Lietuvos miestuose organizavo 6 informacinius seminarus, kuriuose išsamiai pristatė Sporto rėmimo fondo naujoves. Negalėjusieji atvykti į renginius su filmuota medžiaga galėjo susipažinti www.smm.ltwww.smpf.lt ir www.cpva.lt svetainėse.

Švietimo mainų paramos fondas ŠMSM pavedimu atliko 1237 paraiškų administracinės atitikties vertinimą ir 2019 m. balandžio 18 d. perdavė ministerijai 1053 paraiškų, atitikusių formalius vertinimo kriterijus, sąrašą.

Siekiant nešališko ir skaidraus projektų vertinimo, šios paraiškos buvo perduotos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atrinktiems vertintojams-ekspertams. Remiantis Sporto rėmimo fondo finansavimo ir administravimo taisyklėmis, paraiškas, kurių prašoma Sporto rėmimo fondo lėšų suma didesnė nei 60000 Eur, vertino 2 ekspertai. Jei dviejų ekspertų nuomonė išsiskyrė daugiau nei 20 balų, paraišką vertino trečias vertintojas.

Dėl didelio paraiškų kiekio ir vertintojų-ekspertų darbo krūvio vertinimo terminas buvo pratęstas nuo 40 iki 50 darbo dienų, kaip leidžia Sporto rėmimo fondo finansavimo ir administravimo taisyklės.

Vertintojams-ekspertams atlikus turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimus, o pareiškėjams patikslinus reikalaujamus duomenis, liepos 12 d. visus sporto projektų vertinimus Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikė sporto projektų komisijai.

Sporto projektų komisija, kurios sudėtis ir darbo reglamentas patvirtinti 2019 m. birželio 28 d, įsakymu NR. V-760 „Dėl Sporto projektų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“, rinkosi į 8 posėdžius ir pasiūlė pervertinti 74 projektus: sporto renginių srities – 10, fizinio aktyvumo – 40, sporto įrangos ir inventoriaus – 24 projektus. Kol vyks ŠMS ministro pavedimu atliekamas projektų pervertinimas, finansuojamų projektų sąrašas nėra galutinis. Ministro įsakymai dėl finansuojamų sporto projektų finansavimo bei sporto komisijos posėdžių protokolai skelbiami www.smm.lt ir www.smpf.lt svetainėse.

Artimiausiu metu bus sudaromos projektų finansavimo sutartys tarp Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir pareiškėjo, kurio projekto įgyvendinimui skirtas Sporto rėmimo fondo finansavimas.