Informuojame, kad Force majeure taikymas ir išlaidų įskaitymas taikytas tik karantino metu. Karantinas visoje Lietuvoje buvo paskelbtas nuo 2020 m. kovo 16 d. 00:00 val. iki gegužės 11 d. 24:00 val. ir nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. birželio 30 d. 24:00 val.

Daugiau informacijos apie pandemijos valdymo priemones rasite čia.

 

Dėl Lietuvoje paskelbto karantino ir Vyriausybės įvestų draudimų, siekiant sulėtinti COVID-19 plitimą, buvo sustabdytos daugelio sporto projektų, finansuojamų Sporto rėmimo fondo lėšomis, veiklos. Nuo 2020 m. kovo 13 d. buvo atšaukti arba nukelti suplanuoti renginiai, treniruotės, seminarai ir kiti užsiėmimai arba jie vyko nuotoliniu būdu.

Dėl susidariusios nepaprastosios padėties sporto projektų vykdytojai susidūrė su dideliais iššūkiais. Siekdami atsakyti į sporto projektų vykdytojams iškilusius klausimus, susijusius su force majeure taikymu, Švietimo mainų paramos fondas parengė atmintinę dėl patirtų išlaidų projektinėse veiklose, kurios nevyko arba vyko ne taip, kaip buvo suplanuota paraiškoje, galimo įskaitymo.

SRF lėšomis finansuojamos sporto projekto veiklos, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas:

  • Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
  • Sporto renginių organizavimas;
  • Kvalifikacijos tobulinimo veiklos;
  • Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas.
Galimos patirti išlaidos Išlaidų įskaitymo/neįskaitymo taikymas
1. Projekto vykdytojų atlyginimai pagal darbo, sporto, autorines bei kitas atlygintinų paslaugų sutartis ir su jais susiję mokesčiai (išskyrus biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimus).

 

1.1 Jei vykdomi nuotoliniai užsiėmimai, įskaitoma atitinkama darbo laiko trukmė. Informacija pateikiama kartu su ataskaita ir mokėjimo prašymu, atitinkamai koreguojamas veiklų grafikas.

1.2. Jei mokymai vedami nuotoliniu būdu, užskaitomas mokymų darbo laikas. Informacija pateikiama kartu su ataskaita ir mokėjimo prašymu, atitinkmai koreguojamas veiklų grafikas.

1.3. Jei organizuojamas nuotolinis renginys, užskaitomas darbo laikas. Informacija pateikiama kartu su ataskaita ir mokėjimo prašymu, atitinkamai koreguojamas veiklų grafikas.

1.4. Jei veiklos nevyksta, įskaitomas darbo užmokestis už prastovą. Pateikiamas įstaigos vadovo sprendimas.

1.5. Jei veiklos nevyksta ir nėra taikoma prastova, darbo užmokestis neįskaitomas.

2. Įsigytas sportinis inventorius ir įranga 2.1. Įskaitoma visa apimtimi.
3. Paslaugų išlaidos

 

3.1. Jei yra sudaryta ilgalaikė paslaugų (pvz. patalpų užsiėmimams nuomos) sutartis ir nėra galimybės jos nutraukti/sustabdyti, įskaitoma visa apimtimi. Pagrindžiama ataskaitoje.

3.2. Jei sudaryta ilgalaikė sutartis, tačiau mokėjimai galimi sustabdyti, užskaitoma ta dalimi, kuri turi būti privalomai sumokėta nuomotojui.

3.3. Jei paslaugų sutartis sudaryta po kovo 13 d., išlaidos neįskaitomos, išskyrus atvejus, kai paslaugos susijusios su įsigyto inventoriaus/įrangos pristatymu ar montavimu.

4. Įsigytos prekės 4.1. Įskaityta visa apimtimi, jei buvo įsigyta (pirkimo sandoris raštu) iki karantino paskelbimo, t.y. iki kovo 13 d.

4.2. Neįskaitoma, jei buvo įsigyta po kovo 13 d., o veikla, kuriai įsigytos prekės, nebuvo vykdoma.

5. Kvalifikacijos tobulinimo išlaidos (komandiruočių, apgyvendinimo, patalpų nuomos išlaidos, mokymų, seminarų dalyvio mokestis ir kt. – išlaidos, susijusios su kvalifikacijos tobulinimu) 5.1. Įskaitoma tik atlikus reikalingus veiksmus, siekiant susigrąžinti patirtus nuostolius už neįvykusią veiklą, ir kaupiant patirtas išlaidas įrodančius dokumentus  (pvz., susirašinėjimą raštu su kelionių agentūra ar viešbučiu dėl lėšų grąžinimo už nesuteiktas paslaugas, prašymą grąžinti užstatą už nuomojamą būstą, lėktuvo bilietus, draudimo poliusus ir pan.). Patirtos išlaidos gali būti kompensuojamos, tik pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus kartu su mokėjimo prašymu.
6. Projekto vykdytojų ir dalyvių maitinimo (maistpinigiai), komandiruočių, akreditacijos ir kt. kompensacijų išlaidos 6.1. Įskaitoma tik atlikus reikalingus veiksmus, siekiant susigrąžinti patirtus nuostolius už neįvykusią veiklą ir kaupiant patirtas išlaidas įrodančius dokumentus  (pvz., susirašinėjimą raštu su kelionių agentūra ar viešbučiu dėl lėšų grąžinimo už nesuteiktas paslaugas, prašymą grąžinti užstatą už nuomojamą būstą, lėktuvo bilietus, draudimo poliusus ir pan.). Patirtos išlaidos gali būti kompensuojamos, tik pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus kartu su mokėjimo prašymu.
7. Projekto viešinimo paslaugos 7.1. Įskaitoma visa apimtimi.
8. Projekto administravimo išlaidos 8.1. Įskaitoma visa apimtimi.

Jei kiltų klausimų, prašome kreiptis į savo projekto koordinatorių.